Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 

De rijschool dient zich te houden aan de volgende afspraken:

ARTIKEL 1

1.1 De leerling krijgt praktijkles van een rijinstructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen(WRM). De instructeur moet in het bezit zijn van een geldig instructeurscertificaat.

1.2 De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.

1.3 De Rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van jouw aansprakelijk is een goede bedrijfsverzekering afgesloten.

1.4 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

 

De leerling dient zich te houden aan de volgende afspraken:

ARTIKEL 2

2.1 Om autorijlessen te volgen moet je 16,5 jaar zijn. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben.

2.2 De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan heeft de Rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen.

2.3 De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Echter wel 48 uur van te voren melden, anders heeft de Rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.

2.4 Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Dringend is bijvoorbeeld het overlijden van een naaste familie (1e graad) of spoedopname in het ziekenhuis (bewijsstukken moeten getoond worden). Geen dringende reden is bijvoorbeeld ziekte, ziekenhuisopname waarbij je weet dat je opgenomen wordt, maar dit van tevoren niet of vergeet aan te geven of vakantie.

2.5 De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan de Rijschool.

2.6 Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.5 vermeld staat, dan heeft de Rijschool het recht de lessen (lesovereenkomst) per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.

2.7 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.5 genoemde situaties heeft de Rijschool het recht dit te verhalen op de leerling.

 

Rij(her)examen en Tussentijdse Toets:

ARTIKEL 3

3.1 Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen.

3.2 Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. De Rijschool heeft dan wél het recht om aan de leerling de kosten van één rijles te berekenen (de werkelijk gereden uren)..

3.3 De leerling is verantwoordelijk voor het bij zich dragen van een geldig identiteitsbewijs. Zonder identiteitsbewijs kan de Tussentijdse Toets of het examen niet doorgaan. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de leerling.

3.4 De instructeur bepaalt wanneer er een examen of Tussentijdse Toets gereserveerd mag worden en mag plaatsvinden.

3.5 De leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Zonder geldig theoriecertificaat kan er geen Tussentijdse Toets of rij(her)examen gereserveerd of afgenomen worden. Praktijkexamens die gereserveerd zijn, dienen betaald te worden (ondanks dat het examen geen doorgang kan vinden zonder theoriecertificaat)

3.6 De Rijschool is niet verantwoordelijk voor de wachttijden bij het aanvragen van een praktijkexamen of tussentijdse toets bij het CBR.

 

Beëindigen van de les- en pakketovereenkomsten:

ARTIKEL 4

4.1 De Rijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:

  1. de Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan de Rijschool (zie artikel 2.5)
  2. de Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.

4.2 Bij het niet nakomen van het overeengekomen lespakket is de rijschool gemachtigd € 199,- annuleringskosten in rekening te brengen.

4.3 Indien de opleiding met goed gevolg is afgerond, dan zullen de overgebleven rijlessen in het pakket naar ratio worden terugbetaald.

4.4 De proefles is alleen gratis bij een afname van 15 rijlessen of meer. Anders €39,-

4.5 Gegeven kortingen op Tussentijdse toetsen, Examens, praktijklessen of van welke aard dan ook, kunnen bij het niet met goed gevolg afronden van de opleiding komen te vervallen, en zullen in dat geval alsnog met de losse tarieven in rekening worden gebracht.

4.6 Indien de leerling aan het einde van het lespakket nog niet toe is aan het praktijkexamen, kan de leerling nog geen gebruik maken van het examen. De leerling dient dan eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen tegen het op dat moment geldende losse uurtarief.